Licenční ujednání pro uveřejňování na webu
Malujeme hudbu (www.malujemehudbu.cz)

Autor bere tímto výslovně na vědomí, že jím uveřejňované dílo na webu Malujeme hudbu (www.malujemehudbu.cz). je chráněno předpisy upravujícími autorské právo v České republice a jakékoliv užití díla, které není v souladu s těmito předpisy nebo s tímto licenčním ujednáním je zakázáno.

Autor tímto uděluje následující bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou (tj. na celou dobu trvání práv k dílu) licenci k jím uveřejněnému dílu na webu Malujeme hudbu (www.malujemehudbu.cz):

  1. oprávnění rozmnožovat dílo, zahrnovat dílo do souborných děl a jako součást souborných děl dílo dále rozmnožovat;
  2. oprávnění upravovat dílo (tj. zejména zpracovat, doplnit či jinak změnit dílo) a upravené dílo rozmnožovat, zařazovat do souborných děl a jako součást souborných děl dále rozmnožovat, pokud je z upraveného díla nebo jeho označení zřejmé, že dílo bylo změněno nebo jinak upraveno;
  3. oprávnění dílo samostatně nebo jako součást souborného díla rozšiřovat a sdělovat veřejnosti
  4. oprávnění rozšiřovat a sdělovat veřejnosti upravené dílo.

Autor se zavazuje svá práva na odměnu za užití díla podle této licence neuplatnit nebo se jich tímto vzdává.

Nabyvatelé jsou oprávněni dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. Oprávnění nabyvatelů se vztahuje i na provádění technických úprav nezbytných k tomu, aby dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu. Veškerá práva k dílu, která nejsou výslovně poskytnuta touto licencí, zůstávají vyhrazena.

Je-li součástí poskytované licence i zvláštní právo pořizovatele k jím pořízené databázi, autor se takového práva k dílu v celém rozsahu vzdává.

Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití díla, užití díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná omezení práv k dílu.

Autor je oprávněn současně poskytovat k dílu jiné licence nebo může přestat dílo šířit, pokud tím nebude dotčena licence k dílu poskytnutá nabyvatelům ani další licence poskytnuté v souladu s tímto ujednáním, a pokud zůstane v plném rozsahu platná a účinná licence, kterou autor nabyvateli na základě tohoto ujednání poskytl.

Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti dílo nebo souborné dílo, poskytuje licenci k dílu dalším osobám přímo autor, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k dílu nabyvatel na základě tohoto ujednání.

Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti upravené dílo, poskytuje licenci k dílu dalším osobám přímo autor, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k dílu nabyvatel na základě tohoto ujednání.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím